Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Հեռ.` (+374) 94615690
Էլ.փոստ՝ matenadaran.press@matenadaran.am

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՎԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ


ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ ԺԴ ԴԱՐ
Մասն Ա (1301-1325 թթ.)
Կազմողներ՝ Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Ղազարոսյան
Երևան, 2018
ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՁԵՌԱԳԻՐ ՂՈՒՐԱՆՆԵՐԻ
Կազմողներ ՝ Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Քնարիկ Սահակյան և ուրիշ.
Երևան, 2016
ՊԱՐԱԿԱՆՈՆ ԲՆԱԳՐԵՐ ԵՎ ԱՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Աշխ. Մայքլ Է. Սթոունի
Երևան, 2014
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

Ջուլիետա Էյնաթյան
      Տիեզերագիտության և տոմարի     մեկնություններ (Է.-ԺԵ. դարեր)
Ուսումնասիրություն և բնագրեր
Երևան, 2015
Կարեն Մաթևոսյան
Սամվել Անեցու ժամանակագրության ձեռագրերը և նորահայտ լրացումները
Երևան, 2009
ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳԻՐ ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐԻ
Կազմեց՝ Հասմիկ Կիրակոսյան
Երևան, 2017
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼԱրծրունի Սահակյան
     Հայ միջնադարյան ժողովրդական       մշակույթի խնդիրներ
1. Հեքիաթ 2. Խաչքար
Երևան, 2017
Լևոն Խաչիկյան
Հայերը հին Մոսկվայում և Մոսկվա տանող ճա-նա
պարհների վրա
Երևան, 2014

Թամարա Մինասյան
Արցախի գրչության կենտրոնները։ Ալբոմ-ուսումնասիրություն
Երևան, 2015
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
 Լևոն Խաչիկյան
Աշխատություններ
Հատոր Ա
Երևան, 2012

  Լևոն Խաչիկյան
Աշխատություններ
Հատոր Բ
Երևան, 2017
РАЧЬЯ
ТАМРАЗЯН
ГРИГОР НАРЕКАЦИ
И НЕОПЛАТОНИЗМ
Ереван, 2011

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ


Էմմա Կորխմազյան
Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ-ԺԴ. դդ.
Երևան, 2015
Introduction, traduction et notes par A nnie et
Jean-Pierre Mahé
ՍԱՄՈՒԷԼ ԱՆԵՑԻ
ՀԱՒԱՔՄՈՒՆՔ Ի ԳՐՈՑ ՊԱՏՄԱԳՐԱՑ...
Բնագիրը կազմեց Անահիտ Հայրապետեանը


ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ


Հրաչյա Թամրազյան
Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը,      
Գիրք Ա,
Երևան, 2013
Հրաչյա Թամրազյան
Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը,
Գիրք Բ,
Երևան, 2016
Հրաչյա Թամրազյան
Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը,
Գիրք Գ,
Երևան, 2017
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Վահե Թորոսյան
Հայոց կաթողիկոսական իշխանությունը
(ԺԱ. դարի կեսեր – ԺԲ. դարի սկիզբ)
Երևան, 2018

Գոհար Մուրադյան
Հին հունական առասպելների
արձագանքները հայ միջնադարյան
մատենագրության մեջ
Երևան, 2014

Հասմիկ Բադալյան
    Սկևռայի գրչության կենտրոնը  
Երևան, 2010

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՎահան Տեր-Ղևոնդյան
Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները (1171-1260)
Երևան, 2017

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ
ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՏՈՐ Ա. ՃԱՌԵՐ ԵՒ ՔԱՐՈԶՆԵՐ
Բնագրերը հրատ. պատրաստեցին
Արմենուհի Երզնկացի Տէր Սրապյանը և
Էդվարդ Բաղդասարյանը
Երևան, 2013
ԱՄԻՐԴՈՎԼԱԹ ԱՄԱՍԻԱՑԻ
ՈՒՍՈՒՄՆ ԲԺՇԿՈՒԹԵԱՆՆ Է ԱՅՍ
Համեմատական տեքստը ներածականը
ծանոթագրությունները՝ Դոնարա Կարապետյան
Երևան, 2014
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՑՈՒՑԱԿ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ
Կազմեց` Քրիստինե Կոստիկյան
Երևան, 2017

Գոհար Մուրադյան
Հունաբանությունները դասական
հայերենում
Երևան, 2010

ՍԱՄՈՒԷԼ ԱՆԵՑԻ ԵՒ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՂՆԵՐ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Աշխատասիրությամբ Կարեն Մաթեւոսյանի
Երևան, 2014
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ