Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Հեռ.` (+374) 94615690
Էլ.փոստ՝ matenadaran.press@matenadaran.am

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

  Որպես գիտահետազոտական ինստիտուտ՝ իր ստեղծման առաջին իսկ օրվանից Մատենադարանը ձեռնամուխ է լինում գիտահրատարակչական բեղմնավոր գործունեության։ Սկսած 1950-ական թթ. Մատենադարանը պարբերաբար լույս է ընծայում «Բանբեր Մատենադարանի» գիտական նյութերի ժողովածուն։ Մինչ օրս Մատենադարանը հրատարակել է շուրջ 300 անուն աշխատություն։

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ (1941-2015)

Մատենադարանի հրատարակությունները

Ա

Աբգարյան Գ., Մատենադարան, Երևան, 1962, 87 էջ :
Աբգարյան
Գ., Սեբեոսի պատմությունը և Անանունի առեղծվածը, Երևան, 1965, 252 էջ:
Աբրահամյան Ա., Անանիա Շիրակացու մատենագրությունը, Երևան, 1944, 119 էջ:
Աբրահամյան Ա., Մի էջ Անդրկովկասի ժողովուրդների և հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունից (ուսումնասիրություն և վավերագրեր), Երևան, 1953, 280 էջ :
Ալպօյաճեան Ա., Իրաքի հայերը, Երևան, 2003,202  էջ:
Ամալյան Հ., Միջնադարյան Հայաստանի բառարանագրական հուշարձանները, Երևան, 1966, 240 էջ:
Ամալյան Հ., Միջնադարյան Հայաստանի բառարանագրական հուշարձանները 16-17-րդ դարերում, Երևան, 1971, 313 էջ:
Ամիրդովլաթ Ամասիացի, Ուսումն բժշկութեանն է այս, աշխատասիրությամբ Դոնարա Կարապետյանի, Երևան, 2014, 204 էջ:
Այվազյան
Ա., Հայոց Եկեղեցին XVIII դարի հայ ազատագրական շարժման քառուղիներում, Երևան, 2003, 344 էջ:
Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն և տոմար, աշխատությամբ Աշ. Աբրահամյանի, Երևան, 1940, 95 էջ:
Անանուն ժամանակագրություն, առաջաբանով և ծանոթագրություններով, կազմեցին Հովհ. Մանվելյան, Հար. Աբրահամյան, Երևան, 1940, 35 
էջ:
Անանուն մեկնութիւն ՀՀ «Ստորոդութեանցն» Արիստոտելի: Համահավաք բնագիրը Ս. Պ. Լալաֆարյանի և Վ. Կ. Չալոյանի, առաջաբանը և խմբագրությունը Վ. Կ. Չալոյանի, թարգմանությունը գրաբարից ռուսերեն՝ Ս. Ս. Արևշատյանի, Երևան, 1961, 317 էջ:
Անթապյան Փ., Վարդան Արևելցի, Կյանքն ու գործունեությունը, գիրք Ա, Երևան, 1987, 384 էջ:
Անթապյան Փ., Վարդան Արևելցի, Կյանքն ու գործունեությունը, գիրք Բ, Երևան, 1989, 384 էջ:
Աշտանակ Դ, Երևան, 2011:
Ասար Սեբաստացի, Գիրք Բժշկական արհեստի (XVI-XVII դդ.), աշխատասիրությամբ Դ. Մ. Կարապետյանի, Երևան, 1993, 401 էջ:
Աստոյան Ա., Դարի կողոպուտը, Հայերի ունեզրկումը Օսմանյան կայսրությունում 1914-1923 թթ., Երևան, 2013, 256 + 80 էջ ներդիր:
Արևշատյան
Ս., Ա. Ս. Մաթևոսյան, Գլաձորի Համալսարանը՝ միջնադարյան Հայաստանի լուսավորության կենտրոն, Երևան, 1984, 58 էջ:
Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիայի գրչության կենտրոնները 10-15-րդ դդ. Երևան, 2012:
Ավետիսյան
Ա., Մանրանկարիչ Հովհաննես Խիզանցի, Երևան, 2013:
Ավդոյան
Լ., Ճանաչել զիմաստություն և զխրատ, Երևան, 2013:

Բ

Բադալյան Հ., Սկևռայի գրչության դպրոցը, Երևան, 2013, 112 էջ:
Բաղդասարյան
Է., Հովհաննես Երզնկացին և նրա խրատական արձակը, Երևան 1977, 124 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 1, Երևան, 1941, 250 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 2, Երևան, 1950. 204 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 3,  Երևան, 1956, 457 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 4,  Երևան, 1958, 436 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 5,  Երևան, 1960, 540 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 6,  Երևան, 1962, 550 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 7, Երևան, 1964, 435 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 8,  Երևան, 1967, 328 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 9, Երևան,  1969, 495 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 10, Երևան, 1971, 488 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 11, Երևան, 1973, :
Բանբեր Մատենադարանի № 12, Երևան, 1977, 340 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 13, Երևան, 1980, 364 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 14 , Երևան, 1984, 298 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 15, Երևան, 1986, 358 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 16, Երևան, 1994:
Բանբեր Մատենադարանի № 17, Երևան, 2006:
Բանբեր Մատենադարանի № 18, Երևան, 2008:
Բանբեր Մատենադարանի № 19, Երևան, 2012:
Բանբեր Մատենադարանի № 20, Երևան, 2014, 497 էջ:
Բանբեր Մատենադարանի № 21, Երևան, 2015, 544 էջ:
Բառագիրք Հայոց, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Հ. Ամալյանի, Երևան, 1975, 445 էջ:
Բարսեղ Կեսարացի, Յաղագս վեցաւրեայ արարչութեան, Երևան, 1984, ԽԲ + 379 էջ:
Բժշկարան ձիոյ և առհասարակ գրաստնոյ (ԺԳ դար), կազմող Չուգասզյան Բ.,  Երևան, 1980, 272 էջ:
Բունիաթ Սեբաստացի, Գիրք բժշկության, աշխատասիրությամբ Դ. Մ. Կարապետյանի, Երևան 1987, 191 էջ:

Գ

Գէորգեան Ա., Անանուն հայ մանրանկարիչներ, մատենագիտութիւն (9-17-րդ դդ.), Կահիրէ, 2005:
Գէորգեան
Ա., Հայ մանրանկարչութեան մատենագիտութիւն, Կահիրէ, 2000:
Գիրք երկոտասան մարգարէից (քննական բնագիր), աշխատասիրությամբ Հայկ Ամալյանի, Երևան, 2001:
Գիրք Ելից (քննական բնագիր), աշխատասիրությամբ Ա. Զեյթունյանի, Երևան, 1992, 256 էջ:
Գիրք Ծննդոց (քննական բնագիր), աշխատասիրությամբ Ա. Զեյթունյանի, Երևան, 1985, 452 էջ:
Գիրք Ղեւտացոց (քննական բնագիր), աշխատասիրությամբ Ա. Զեյթունյանի, Անթիլիաս, 1993, 187 էջ:
Գիրք թուոց (քննական բնագիր), աշխատասիրությամբ Հ. Ամալյանի, Երևան, 1999, :
Գիրք Մակաբայեցոց (քննական բնագիր), աշխատասիրությամբ Հայկ Ամալյանի, Երևան, 1998:
Գիրք Պիտոյից, աշխատասիրությամբ Գ. Մուրադյանի, Երևան 1993, 362 էջ:
Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան Ողբերգութեան, հայերեն և ռուսերեն, Երևան, 2009, 360 էջ:
Գրիգոր Նարեկացի, Մատեան Ողբերգութեան. Մատենադարանի 1173 թ. ձեռագրի նմանհանություն, Երևան, 2004:
Գրիգոր Նարեկացի, Տաղեր և գանձեր, աշխատասիրությամբ Ա. Քյոշկերյանի, Երևան 1981, 311 էջ:
Գրիգորիս, Քննութիւն բնութեան մարդոյ և նորին ցաւոց, աշխատասիրությամբ Ա. Ս. Կծոյանի,
Երևան, 1962:
Գևորգյան
Ա., Արհեստներն ու կենցաղը հայկական մանրանկարներում (ալբոմ), Երևան, 1973:

Դ

Դատաստանագիրք Աստրախանի հայոց, աշխատասիրությամբ Ֆ. Գ. Պողոսյանի, Երևան, 1967, 358 էջ:
Դաւիթ Անյաղթ, Մեկնութիւն ի վերլուծական Արիստոտէլի: Համահավաք քննական բնագիրը, թարգմանությունը գրաբարից ռուսերեն, առաջաբանն ու ծանոթագրությունները Ս. Արևշատյանի,
Երևան, 1967, 153 էջ:
Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան, նմանահանություն 1280 թ. ձեռագրի, աշխատասիրությամբ Բ. Չուգասզյանի և Ս. Արևշատյանի, Երևան 1980, ԺԲ +75 էջ:
Դաւիթ Անյաղթ, Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, համահավաք քննական բնագրերը և առաջաբանը Ս. Արևշատյանի, Երևան, 1980, 339 էջ:
Դավիթ Անհաղթ, Երկեր, թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունը Ս. Արևշատյանի, Երևան 1980, 328 էջ:
Դիվան հայոց պատմության, Ղուկաս Կարնեցի, (1780-1785) հատոր Ա, աշխատասիրությամբ Վ. Գրիգորյանի Երևան, 1984:
Դիվան հայոց պատմության. Ղուկաս Կարնեցի (1786-1972), հատոր Բ, աշխատասիրությամբ Վ. Գրիգորյանի, Երևան, 2003:
Դրամբյան
Ի., Հեթում Բ Արքայի ճաշոցը, (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն), Երևան, 2004:

Ե

Եգանեան Օ., Աշխատութիւններ, հրատարակութեան պատրաստեց՝ Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Երևան, 1984։
Եղիշէի վասն Վարդանայ և հայոց պատերազմին: Ի լոյս ածեալ Ե. Տեր-Մինասեան, Երևան, 1957, 224 էջ:
Եսայի Նչեցի, Վերլուծութիւն քերականութեան, աշխատասիրությամբ Է. Գ. Խաչերյանի, Երևան, 1966, :
Երկրորդ օրէնք, քննական բնագիրը աշխատասիրութեամբ Ա. Զեյթունեանի, Երևան, 2002:

Զ

Զարդատառեր (ալբոմ), կազմող՝ Հ. Կարագյոզյան, Երևան, 1993:

Թ

Թահմիզյան Ն., Գրիգոր Նարեկացին և հայ հոգևոր երաժշտությունը V-X դարերում, Երևան, 1985:
Թահմիզյան
Ն. , Երաժշտությունը հին և միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, 1982, 60 էջ:
Թահմիզյան
Ն., Ներսես Շնորհալին երգահան և երաժիշտ, Երևան, 1973:
Թամրազյան Ա., Էսսեներ և ուսումնասիրություններ, Երևան, 2013:
Թամրազյան
Հ., Երկեր, հ. Դ, Երևան, 2012:
Թամրազյան
Հր., Անանիա Նարեկացի. Կյանքը և մատենագրությունը, Երևան, 1983:
Թամրազյան
Հր., Գրիգոր Նարեկացին և նորպլատոնականությունը, Երևան, 2004:
Թամրազյան Հր., Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը, Գիրք Ա, Երևան, 2013:
Թեոդիկ, Տիպ ու տառ, Երևան, 2012, 192+53 էջ:
Ա. Թոփչյան, Մովսես Խորենացու հունական աղբյուրների խնդիրը, Երևան, 2001:
Թովմա Արծրունի և Անանուն, Պատմութիւնն տանն Արծրունեաց, Երևան, 2006:
Թորոսյան
Խ., Թագակիրների պատմությունն ու գովաբանությունը որպես Զաքարյան Հայաստանի ու Զաքարյանների պատմության սկզբնաղբյուր, Երևան, 1992:
Թումանյան
Բ., Առձեռն տոմարացույց, Երևան, 1965:

Ժ

ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, մասն երրորդ (1481-1500 թթ.) կազմեց Լ. Խաչիկյանը, Երևան, 1967, 712 էջ:

Ի

Իշօխ, Գիրք ի վերայ բնութեան, քննական բնագիր, ռուսերեն թարգմանություն և առաջաբան Ս. Վարդանյանի, Երևան, 1979, 112 էջ:

Խ

Խաչերյան Լ., «Գրչության արվեստի» լեզվական-քերականական տեսությունը միջնադարյան Հայաստանում (ուսումնասիրություն և բնագրեր), Երևան, 1962:
Խաչիկյան Լ., Աշխատություններ, հ. Ա., Երևան, 2012:
Խաչիկյան
Լ., Աշխատություններ, հ. Բ, Երևան, 1999:
Խաչիկյան
Լ., Աշխատություններ, հ. Գ, Երևան, 2008:
Խաչիկյան Լ., Եղիշեի Արարածոց մեկնութիւնը, Երևան, 1992:
Խաչիկյան Լ., Եղիշէ, Eghishe. Մեկնութիւն Արարածոց, Երևան, 2004:
Խաչիկյան Լ., Թովմա Մեծոփեցի, Պատմագրութիւն, Երևան, 1999:
Խաչիկյան
Լ., Փոքր Հայքի սոցիալական շարժումների պատմությունից (IV դար), Երևան, 1951:
Լ. Խաչիկյան-90, Նյութեր Մատենադարանի հիմնադիր տնօրենի ծննդյան իննսունամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի, Երևան, 2010:
Խաչիկյան Շ., Լազարեան առեւտրական ընկերութեան հաշուեմատեանը (1741-1795 թթ.), Երևան, 2006:
Խաչիկյան Շ., Նոր Ջուղայի հայ վաճառականությունը և նրա առևտրատնտեսական կապերը Ռուսաստանի հետ XVII-XVIII դարերում, Երևան, 1988:
Խաչիկյան Շ.,  Շահվելու որդի Սարհադի հաշվեմատյանը, Երևան, 1994։

Կ

Կալվածագրեր և տնտեսական այլ գործարքների վերաբերյալ արխիվային վավերագրեր, պրակ I, առաջաբանով, ծանոթագրություններով և բառարանով, կազմեց՝ Հար. Աբրահամյան: Երևան, 1941:
Կամենեց-Պոդոլսկ քաղաքի հայկական դատարանի արձանագրությունները (XVI դ.), աշխատասիրությամբ  Վ. Գրիգորյան, Երևան, 1963:
Կիլիկիայի գրչության կենտրոնները (11-15-րդ դարեր), կազմեց Հ. Բադալյանը, Երևան, 2013
Կիլիկյան ձեռագրերի լուսանցապատկերները 13-14-րդ դդ., Երևան, 2009 թ.:
Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, աշխատասիրությամբ Ա. Մելիք-Օհանջանյանի, Երևան, 1961:
ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ. 1869-1935, լուսանկարների ալբոմ-ուսումնասիրություն, աշխատասիրությամբ Գուրգեն Գասպարյանի, Երևան, 2014:
Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, Երևան, 2005:
Կուլպենկյան
Ռ., Հայ-պորտուգալական հարաբերություններ, Երևան, 1983:

Հ

Հակոբ Ղրիմեցի, Տոմարագիտական աշխատություններ, Երևան, 1987:
Հակոբյան Հ., Արցախի մանրանկարչական արվեստը, Երևան, 2014, 184 էջ:
Հակոբյան
Հ., Արցախի միջնադարյան արվեստը, Երևան, 1991:
Հակոբյան
Հ., Արցախ-Ուտիքի մանրանկարչությունը XIII-XIV դդ., Երևան, 1989:
Հակոբյան
Հ., Արցախի միջնադարյան արվեստը, Երևան, 1991:
Հակոբյան 
Հ., Կորխմանյան Է., Հայ մանրանկարչություն, Երևան, 1987:
Հակոբյան
Հ., Հայոց տերունական սրբապատկերները, Երևան, 2002:
Հակոբյան
Հ., Վասպուրականի մանրանկարչությունը, գիրք Ա, Երևան, 1976:
Հակոբյան
Հ., Վասպուրականի մանրանկարչությունը, գիրք Բ, Երևան, 1982, + 70 նկար:
Հաղպատի Ավետարանը, Երևան 2013:
Հայ ձեռագրային զարդանկարչություն (ալբոմ), կազմեց՝ Լ. Ս. Դուռնովո, Երևան 1987:
Հայ միջնադարյան հանելուկներ (V-XVII դդ.), աշխատասիրությամբ Ա. Մնացականյանի, Երևան, 1980, 522 էջ:
Հայելի Վարուց, աշխատասիրությամբ Քնարիկ Տեր-Դավթյանի, Երևան, 1994:
Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ՝ Ե-ԺԲ դդ., Երևան, 1988:
Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ՝ ԺԳ դար, կազմեց՝ Ա. Մաթևոսյան, Երևան, 1984:
Հայկական աղբյուրները Աղա Մուհամմադ խանի անդրկովկասյան արշավանքների մասին (1795-1797 թթ.), աշխատասիրությամբ Ռ. Տ. Տիտանյանի, Երևան 1981, 259 էջ:
Հայկական մանրանկար, առաջաբանի հեղինակ՝ Է. Կորխմազյան
, Երևան, 1967:
Հայկական մանրանկարչություն, ալբոմ՝ հայերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն լեզուներով, ներածական հոդվածը և նկարների բացատրությունը, Լ. Ա. Դուռնովոյի, խմբագրությունը և առաջաբանը Ռ. Գ. Դրամբյանի, Երևան 1967, 234 էջ:
Հայկական մանրանկարչություն, Գլաձոր (մանրանկարչական 16 բացիկ), կազմող՝ է. Կոխմազյան, Երևան, 1983:
Հայկական մանրանկարչություն, Գրիգոր Տաթևացի և Անանուն Սյունեցի (ալբոմ), Երևան, 1987:
Հայկական մանրանկարչություն, Դիմանկար (մանրանկարչական 16 բացիկ), կազմող՝ Ա. Բ. Գևորգյան, Երևան, 1983:
Հայկական մանրանկարչություն, Հովհաննես Սանդղկավանեցի (ալբոմ), Երևան, 1987:
Հայկական մանրանկարչություն, Մատենադարանի հավաքածու, Երևան, 2014։
Հայկական մանրանկարչություն, Վասպուրական (ալբոմ), կազմող՝ Հ. Հակոբյանը, Երևան, 1987:
Հայկական մանրանկարչություն, Վասպուրական (մանրանկարչական 16 բացիկ), կազմող՝ Հ. Հակոբյան, Երևան, 1983:
Հայրեններ, աշխատասիրությամբ Ա. Շ. Մնացականյանի, Երևան, 1995:
Հարությունյան
Ա. Խ., Ներկերի և թանաքների գործածությունը հին հայկական ձեռագրերում, Երևան, 1941:
Հարությունյան
Է., Մխիթար Այրիվանեցի (կյանքն ու ստեղծագործությունը), Երևան, 1985:
Հեթում Բ արքայի ճաշոցը, Երևան, 2011, 168 էջ + 24 ներդիր:
Հովասափ Սեբաստացի, Բանաստեղծություններ, աշխատասիրությամբ Վ. Պ. Գևորգյանի, Երևան, 1964:
Հովհաննես Երզնկացի, Մատենագրություն, հ. Ա, Երևան, 2013, 668 էջ:
Հովհաննես Կարնեցի, Տաղարան, աշխատասիրությամբ Շուշանիկ Նազարյանի,
Երևան, 1962:
Հովհաննես Տեր-Դավթյան, Ջուղայեցու Հաշվետումարը, աշխատասիրությամբ Լ.Ս. Խաչիկյանի և Հ.Դ. Փափազյանի, Երևան, 1984:
Հ(Յ)ովհաննես Քռնեցի, Յաղագս քերականի, բնագիրը հրատարակության պատրաստեց Լ.Ս. Խաչիկյանը, Երևան, 1977, 227 էջ:

Ղ

Ղազարյան Դ., Ժապավենաձև հմայլիներ, Երևան, 2013:

Մ

Մաթևոսյան Կ.,Սամուել Անեցու ժամանակագրության ձեռագրերը և նորահայտ լրացումները, Երևան, 2009: 
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա, Երևան, 1984:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ, Երևան, 2004:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Գ, Երևան, 2007:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Դ, Երևան, 2008:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ե, Երևան, 2009:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Զ, Երևան, 2012:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Է, Երևան, 2012:
Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ը, Երևան, 2013:
Մաշտոցի անվան Մատենադարան (ուղեցույց), կազմող Բ. Լ. Չուգասզյան, Երևան, 1980, 47 էջ:
Մարտիրոսյան Ա., Մաշտոց (քննական ուսումնասիրություն), Երևան, 1982, 443 էջ:
Մարտիրոսյան Ա., Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ Իմաստնոյ: Գիրք Բ, Երևան, 1972:
Մատեան գիտութեան և հաւատոյ, հնագույն հայերեն թղթյա ձեռագիր 981 թ., նմանահանություն, աշխատասիրությամբ Արտաշես Մաթևոսյանի, Երևան 1995 և 1997:
Մատենագիրք Հայոց, Զ, Ը դար, Երևան, 2007:
Մատենագիրք Հայոց, Է, Ը դար (հավելված), Երևան, 2007:
Մատենագիրք Հայոց, Ը դար, Շարական, Երևան 2007:
Մատենագիրք Հայոց, Թ, Թ դար, 2008:
Մատենագիրք Հայոց, Ժ, Թ դար, 2009:
Մատենագիրք Հայոց, ԺԱ, Ժ դար, 2010:
Մատենագիրք Հայոց, ԺԲ, Ժ դար, 2008:
Մատենագիրք Հայոց, ԺԳ, գանձարան, Գիրք Ա, 2008
Մատենագիրք Հայոց, ԺԴ, գանձարան, Գիրք Բ, 2008:
Մատենագիրք Հայոց, ԺԵ, Ժ դար, Պատմագրություն, երկու գրքով, գիրք Բ, 2011:
Մատենագիրք Հայոց, ԺԶ, ԺԱ դար, Երևան, 2012:
Մատենագիրք Հայոց, ԺԹ, ԺԲ դար, Երևան, 2014:
Մատենագիրք Հայոց, Ի, ԺԲ դար, Երևան, 2014:
Մատենադարան Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնադրման հիսնամյակին նվիրված գիտաժողովի թեզիսներ, Երևան, 2009:
Մատենադարան (բուկլետ), կազմող՝ Էդ. Հակոբյան, Երևան, 1975:
Մատենադարան, Պատկերազարդ համառոտ ուղեցույց, ռուսերեն, կազմող՝ Է. Հակոբյան, Երևան 1967:
Մատենադարանի արծաթեպատ կազմերով ձեռագրերը, Երևան, 2011, 160 էջ:
Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը, I, հրովարտակներ, պրակ առաջին (ԺԵ-ԺԶ դդ.) կազմող՝ Հ. Փափազյան, Երևան, 1956:
Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը, I, հրովարտակներ, պրակ երկրորդ (1601-1650 թթ.), կազմող՝ Հ. Փափազյան, Երևան, 1959:
Մխիթար Այրիվանեցի, Գանձեր և տաղեր, Երևան, 2005:
Մխիթար Գոշ, Գիրք Դատաստանի, աշխատասիրությամբ Խ. Թորոսյանի, Երևան, 1974, 768 էջ:
Մնացականյան
Ա., Աղվանից աշխարհի գրականության հարցերի շուրջը, Երևան, 1966:
Մնացականյան
Ա., Գրիգոր Տղա, Երևան, 1972:
Մնացականյան
Ա., Հայկական միջնադարյան ժողովրդական երգեր, Երևան, 1956:
Մոմիկ Մանրանկարիչ (13-14 դդ.), Երևան, 2010:
Մովսես Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, քննական բնագիրը և ներածությունը Վ. Առաքելյանի, Երևան, 1983:
Մուշեղյան Եղիա Կարնեցի, Թուրքերեն-հայերեն բառարան, Երևան, 1986:
Մուրադյան Գ., Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ, Երևան, 2014, 300 էջ:
Մուրադյան Գ., Հունաբանությունները դասական հայերենում, Երևան, 2010:

Յ

Յովհան Մամիկոնեան, Պատմութիւն Տարօնոյ, աշխատությամբ և առաջաբանով Աշ. Աբրահամյանի, 1941:
Յովհաննէս Կամենացի, Պատմութիւն պատերազմի խոթինու, աշխատասիրությամբ Հ. Ա. Անասյանի, 1964:
Յովհաննես Սեբաստացի, Պատմութիւն Սեբաստիոյ, աշխատասիրությամբ Բ. Լ. Չուքասզյանի, Երևան, 1974:

Ն

Նազարյան Շ., «Կռունկ» երգը և նրա պարունակությունը, Երևան, 1977, 127 էջ:
Նազարյան
Շ., Ողբի և սթափման բանաստեղծություններ, Երևան, 1992, 460 էջ:
Նազարյան
Շ., Պետրոս Ղափանեցի, Երևան, 1969, 440 էջ:
Ներսես Շնորհալի, Հավատով Խոստովանիմ, Երևան, 2013:
Ներսես Շնորհալի, Տաղեր և գանձեր, Երևան, 1987, 446  էջ:

Շ

Շիրինյան Մ., Քրիստոնեական վարդապետության անտիկ և հելլենիստական տարրերը, Երևան, 2005:

Չ

Չուգասզեան Բ., Գէորգ դպիր Պալատեցու կեանքի և գործունեության տարեգրութիւն, Երևան, 1994:

Պ

Պաղտասար Դպիր, Տաղիկներ սիրոյ և կարօտանաց, հրատարակության պատրաստեցին Շ. Նազարյան, Ա. Մնացականյան, 1958, 285 էջ:
Պատճեն տումարի (Է-ԺԵ դդ.), քննութիւն և բնագրեր աշխատասիրությամբ Ջ. Էյնաթյանի, խմբագրությամբ Գ. Տեր-Վարդանյանի, Երևան, 2002:
Պատմութիւն Արիստակեսի Լաստիվերցւոյ, աշխատասիրութեամբ Կ. Ն. Յուզբաշյանի, 1963:
Պատմութիւն Փարիզի և Վիեննայի, աշխատասիրությամբ Կ. Ա. Մելիք-Օհանջանյանի, 1966, 306 էջ:
Պատմութիւն Ֆարման մանկանն (միջնադարյան պոեմ), հրատարակության պատրաստեց Շուշանիկ Նազարյան, 1957:
Պատմութիւն և խրատ Խիկարայ իմաստնոյ, աշխատասիրությամբ Ա. Ա. Մարտիրոսյանի, Երևան, 1969, 360 էջ:

Ս

Սամուել Անեցի, Հավակմունք ի գրոց պատմագրաց յաղագս գիւտի ժամանակաց անցելոց մինչև ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ, բնագիրը Ա. Հայրապետյանի, առաջաբանը Կ. Մաթևոսյանի, խմբագրեց Գ. Տեր-Վարդանյանը, Երևան, 2011:
Սամուէլ Անեցի եւ շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, աշխատասիրությամբ  Կ. Մաթևոսյանի, Երևան, 2014:
Սիմեոն Ապարանեցի, Բանաստեղծություններ, Երևան, 1976, 204 էջ:
Մայքլ Է. Սթոուն, Պարականոն բնագրեր և ավանդություններ, Երևան, 2014, 240 էջ:

Վ

Վազգեն Վեհափառի Աւետարան (Ժ դար), նմանահանություն, աշխատասիրությամբ Ա. Մարտիրոսյանի և Տ. Իզմայլովայի, Երևան, 2000:
Վահրամ Րաբունի, Լուծմունք «Ստորագրութեանցն» Արիստոտելի: Համահավաք քննական բնագիրը, թարգմանությունը գրաբարից ռուսերեն, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Գ. Հ. Գրիգորյանի
, Երևան, 1967, 250 էջ:
Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Քերականի, աշխատասիրությամբ Լ. Խաչերյանի, Երևան, 1972:
Վարդանյան
Ս., Բժշկությունը հին և միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, 1982, 60 էջ:
Վարդանյան
Ս., Հայ բժշկության պատմություն, Երևան, 2000:

Տ

Տեր-Վարդանեան Գ., Մեսրոպ Մագիստրոս արքեպիսկոպոս Տեր-Մովսիսեան, Երևան, 1999:
Տեր-Մինասյան
Ե., Միջնադարյան աղանդների ծագման և զարգացման պատմությունից, Երևան, 1968:
Տեր-Պետրոսյան
Լ., Հայ հին թարգմանական գրականությունը, Երևան, 1984:

Ց
Ցուցակ ձեռագրաց, հատոր Ա, կազմեցին՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, Երևան 1965, 1634 էջ:
Ցուցակ ձեռագրաց, հատոր Բ, կազմեցին՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, Երևան 1970, 1546 էջ:
Ցուցակ ձեռագրաց, հատոր Գ, կազմեց՝ Ա. Մալխասեան, Երեւան 2007, 462 էջ:

Օ

Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, հ. 12, Երևան 1982, 267 էջ:

ռուսերեն

Абгарян Г. В., Матенадаран,  Ереван, 1962,(80 стр.)
Абраам Кретаци, Повествование, критический текст, Ереван, перевод на русский язык, предисловие и комментарий Н. К.  Кирганяна,1979,(311 стр.)
Абусаид, О строении человека.,к изаданию подготовила С. А. Варданян, Ереван, 1974, (233 стр.)
Агатангелос, История Армении.,перевод с древнеармянского, предисловие и комментарии К. С. Тер-Давтян и С. С. Аревшатяна, Ереван, 2004,(334 стр.).
Акопян Г. Г., Миниатюра Васпуракана (XIII-XV вв.), Ереван, 1989, ( 112 стр.)
Амирбекян Р., Каллиграфия и миниатюра Востока (коллекция Матенадарана, альбом), Ереван, 2012, (303 стр.)
Анания Ширакаци, Космография, перевод с древнеармянского и комментарий К. С. Тер-Давтян и С. С. Аревшатяна, Ереван, 1962, (127 стр.)
Аракел Даврижеци, Книга Историй (ԱռաքելԴավրիժեցի, ԳիրքՊատմութեանց), перевод с армянского, предисловие и комментарий Л. А. Ханларян,Մոսկվա, 1973, (622 стр.)
Аревшатян С. С,  Источники по истории высших школ средневековой Армении ( XII-XV вв.), Ереван, 1983, (112 стр.)
Аревшатян С. С., К истории Философских школ средневековой Армении (XIV в.), Ереван, изд. АН АРМ ССР 1980, ( 79 стр.)
Аревшатян С. С., Матевосян А. С., Гладзорский университет-центрпросвещения, Ереван, 1984, (64 стр.)
Аревшатян С. С., Формирование филосовской науки в древней Армении (V-VI вв), Ереван, 1973, (350 стр.)
Ароян Н., О теории средневековой невменной нотации на основе армянских хазов, Ереван, 1972.
Ароян Н., Расшифровка невменной нотации на основе армянских хазов, Ереван, 1973.
Армянская Миниатюра, Ереван, 2009, (315 стр.)
Армянские первоисточники о туркменских государствах Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, сост. вступит, статья и коммемт. В. Григоряна,перевод с древнеармянского Кнарик Тер-Давтян и Ирик Антонян, Ашхабад, 1998, (248 стр.)
Армянские жития V-XV вв., перевод с древноармянского и примечания К. С. Тер-Давтян, Ереван, 1996, (348 стр.)
Армянские житя и мученичества V-XVIII вв., перевод с древноармянского, вступ. статья и примечания К. С. Тер-Давтян, Ереван, 1994, (480 стр.)
Армянское войско в XVIII веке, из истории Армяно-русского военного содружества (исследование и документы)., потготовил к изданию А. Н. Хачатрян, Ереван, 1968, ( 473 стр.)
Варданян С. А., Амирдовлат Амасиаци – армянский естествоиспытатель и врач XV в., Ереван, 1987, (1128 стр.)
Григор Нарекаци, Книга скорбных песнопений, Ереван, 1988, ( 407 стр.)
Григор Нарекаци, Книга Скорбных Песнопений, Ереван, 2009, (240 стр.)
Григор Татеваци, Толокование Притчей Соломоновых., перевод с древнеармянского, предсловие и примечание С. С. Аревшатяна, Ереван, 1999, (92 стр.)
Григорий Просветитель,Много Речи,перевод с древнеармянского и примечанияС. С Аревшатян,Ереван, 2011, (240 стр.)
Григорян В. Р., История Армянских колоний Украины и Польши (армяне в Подолии), Ереван, 1980, (289 стр.)
Давид Анахт (непобедимый), Анализ  "Введения" Порфирия, сводный критический текст, перевод с древноармянского, предисловие и примечания С.С. Аревшатяна, Ереван, изд. АН АРМ ССР, 1976, (209 стр.).
Дрампян И. Р., Корхмазян Э. М., Художественные сокровища Матенадарана, Москва, 1976, (175 стр.)
Закарии Канакерци, Хроника, перевод с армянского, предислови и комментарии М. О. Дарбинян-Меликян. Москва, 1969, (319 стр.)
История Анонимного повествователя, псевод Шапух Багратуни, перевод с древноармянского, предисловие и комментарии Дарбинян-Меликян М. О., Ереван,  АН Арм.ССР, 1971, ( 238 стр.)/ "Матенадаран"/
Источники по истории высших школ средневековой Армении (XII-XV вв.),перевод с древнеармянскоговстп. статьи и примеч. К.С. Тер-Давтян, предисл. и ред. С.С Аревшатян, Ереван, 1983, (112 стр.)
Каталог рукописей и фрагментов латинского алфавита, хранящихся в Матенадаране,составила Л. И. Киселева,Ереван, 1980,(126 стр.)
Киракос Гандзакеци, История Армении, перевод с древнвармянского, предисловие и комментарий Л. А. Ханларян, Москва, 1976, (356 стр.)
Книга Хрий., перевод с древнеармянского, предисловие и примечания Гоар Мурадяан, Ереван, 1999, (300 стр.)
Корхмазян Э. М., Армянская миниатюра Крыма (XIV-XVII вв.), Ереван, 1978, (200 стр.)
Корюн, Житие Маштоца, перевод Ш. В. Смбатяна и К. А. Мелик-Оганджаняна, комментарий Ш. В. Смбатяна. 1962, (162 стр.)
Лики Памяти (сборник статей), Ереван, 2012, (320 стр.)
Мартиросян А., Маштоц, под. ред. С.С. Аревшатяна,Ереван, 1988, ( 257 стр.)
Матенадаран имени Маштоца (путеводитель)
Матенадаран, том I, Армянская рукописная книга VI-XIV, Москва, 1991, (276 стр.)
Мелик-Парсаданян Х., Мхитар Гераци (врач XIII в.), 1941, (30 стр.)
Мнацаканян А. Ш., О литературе Кавказской Албании, Ереван, 1969, (218 стр.)
Мовсес Каланкатуаци, История страны Алуак,перевод с древнеармянского, предисловие и комментарий С.В.Смбатяна, Ереван, 1984, (256 стр.)
Памятники армянской агиографии, выпуск I, Ереван, 1973, (327 стр.)
Папазян А., Аграрные отношения в Восточной Армении в XVI-XVII вв, Ереван, 1972, (301 стр.)
Тагмизян Н., Музыка в древней и средневековой Армении, Ереван, 1982, (61 стр.)
Тагмизян Н. Г., Теория музыки в древней Армении, Ереван, 1977, (318 стр.)
Тамбурист Арутин, Руководство по восточной музыке, перевод с турецкого, предисловие и комментариин Н. К. Тагмазяна, Ереван, 1968, (147 стр.)
Тамразян Грачья, Гр. Нарекаци и неоплатонизм, Ереван, 2011, (519 стр.)
Тер-Петросян Л.,  Древнеармянская переводная литература, Ереван, 1984, (51 стр.)
Тер-Петросян Л., История, идеология, типология, речь на митинге 8 декабря 2007 г., Ереван, 2007, ( 32 стр.)
Товма Арцруни и Аноним, История дома Арцруни, перевод с древнеармянского М. Дарбинян, изд. ''Наири'', Ереван, 2001, (524 стр.)
Торосян Хосров, Суд и процесс в АрменииX-XIII вв., Ереван, 1985, ( 292 стр.)
Хачикян Л., Армяне в Древней Москве и На Путях Ведуших в Москву, Ереван, 2009, 2014, ( 163 стр, 165 стр.)
Эйнатян Д. А., Акоп Крымеци- армянский космограф XIV – XV веков, Москва, 1991, (101 стр.)

անգլերեն

G. W. Abgarian, Matenadaran. 1962.
A. Astoyan, The Pillage Of The Century Expropriation Of Armenians In The Ottoman Empire In 1914-1923,  Yerevan, 2015.
Armenian Miniatures, Yerevan, 2009.
Armenian Miniatures of the 13th tad 14th centuries from the Matenadaran collction, Leningrad, 1984.
Armenian Miniatures of the 13th and 14th centuries from the Matenadaran collection Yerevan, Yerevan 1984.
Armenian Scriptoria of Western Armenia and Cilicia (10-15 centuries) the map, Yerevan, 2012.
Codex Echmiadzin. Faximilie. Matenadaran manuscript N 2374, 2001.
Grigor Narekatsi, The book of Sadness, Yerevan, 2007:
Miniaturist Momik (13-14th), Yerevan, 2010.  
N. Tahmizian, Music in Ancient and Medieval Armenia, Yerevan, 1982.
The Mashtotz Matenadaran (a Guidebook)
S. Vardanian, Medicine in Ancient and Medieval Armenia, Yerevan, 1982.

գերմաներեն

Armenische buchmalerei und baukunst der Krim, Yerevan 2009.
Armenische Miniatur, Yerevan, 2011.
Codex Etsehmiadzin Kommentar. Heide und
Matenadaran, Բուկլետ, Երևան 1976:  

ֆրանսերեն

La Miniature Armenienne, Yerevan, 2009.
Matenadaran, Բուկլետ, Երևան, 1976:
Raissa Amirbekyan, La calligraphie et la miniature de I’Orient, Erevan, 2012
L. Ter-Petrosyan, La litterature armenienne ancienne de traduction, Erevan 1984.

իտալերեն

Miniature Armene, Yerevan, 2015.